Vilvoorde, Vilvordit, Ovam (2013.S.038)

Opdrachtgever
Ovam
Werk
Bodemsaneringswerken
Geraamde waarde
€ 2.695.647,38
Realisatiejaar
2014-2015

Het betrof een historische bodemverontreiniging met minerale olie, BTEX en vluchtige alkanen in het vaste deel van de aarde (zowel in de onverzadigde zone als in de verzadigde zone) en in het grondwater ter hoogte van de volledige onderzoekslocatie veroorzaakt door een opslag van benzol/nafta op het perceel in de jaren 1930. De verontreiniging had zich in de onverzadigde en verzadigde zone verspreid over verschillende percelen.

De sanering bestond uit de ontgraving van alle gronden tot maximaal 4 m-mv (ca. 1.5 m beneden het grondwater) en een onttrekking van grondwater met concentraties BTEX en alkanen boven de vooropgestelde risicogrenswaarden.

Teneinde in den droge te kunnen werken werd een bemaling geplaatst. Het onttrokken grondwater werd gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie, gedimensioneerd op 10 m³/u, bestaande uit een oliewaterafscheider, een ontijzeringsinstallatie, een meervoudig platenbeluchter met 2 luchtzijdig actief koolfilters en 2 waterzijdig actief kool filters.

De gronden (ca 23.500 m³) werden selectief ontgraven met stabiliteitsmaatregelen (beschoeiingskisten) en werden afgevoerd naar AGRC – grondreinigingscentrum van Aclagro – voor verwerking. Ter hoogte van de bouwputrand werd folie aangebracht om eventuele restverontreiniging af te schermen. Daarna werd de bouwput terug aangevuld en genivelleerd.

Om de geurhinder te minimaliseren werden vernevelkanonnen ingezet en vernevelingslijnen aangebracht op het hekwerk rondom de werf.