Bodemsaneringswerken Wachtebeke-Ovam

Opdrachtgever
OVAM
Werk
Bodemsanering
Geraamde waarde
€1.821.240
Realisatieperiode
2020

Door een historische bodemverontreiniging met MO, PAK in het vaste deel van de bodem en MO, PAK en BTEX in het grondwater ter hoogte van de G. Naudtslaan 8-10-12 te 9185 Wachtebeke, op percelen 482 A3, 482 C3, 482 D3, 493R, 493S en 507 C, werd er bepaald dat deze verontreiniging een humaan toxicologisch risico (act/pot) en verspreidingsrisico had.

Globaal gezien werd vastgesteld dat er een ernstige bedreiging uitging van deze bodemverontreiniging, de dringendheid van de situatie was dan ook primordiaal. Er waren geen veiligheidsmaatregelen, voorzorgsmaatregelen, bestemmingsbeperkingen of gebruiksbeperkingen van toepassing. Indien de loodsen in de toekomst gesloopt zouden worden, diende er bij het afgraven/afvoeren van de restverontreiniging rekening gehouden te worden met de grondverzetsregeling.

Percelen 482 A3, 482 C3, 482 D3, 493 R, 507 C

De bodemsanering werd uitgevoerd op de bronpercelen middels een kernontgraving icm. bemaling van beide verontreingingskernen. Ter hoogte van Kern I (afhankelijk van de beperkingen qua werkhoogte) werd er tot circa 3 à 4 of 5m-mv ontgraven. Zo kon er ter hoogte van de afgebrande loods verbuisd ontgraven worden waarbij de 3 buitenste rijen met zandcement werden aangevuld. Ter hoogte van de wanden van de andere loodsen werd er mootsgewijs en alternerend ontgraven. De overige zones werden in vrij talud ontgraven. De andere kern II achteraan op het terrein ter hoogte van P604 werd tot 2m-mv ontgraven in talud met uitzondering van de zones langst de gebouwen waar mootsgewijs werd ontgraven en aangevuld met zandcement. De ontgraving werd gefaseerd uitgevoerd om de toegang tot het achterliggende perceel te garanderen. Voor de ontgraving icm bemaling werd rekening gehouden met de termijn van ca. 12 weken. Tijdens de graafwerken en de installatie van de bemalingsfilters werd er tijdelijk een geur-, stof-, en geluidshinder voorkomen. Na afsluiten van de actieve werken dient het grondwater nog te worden bemonsterd gedurende een periode van 3 jaar thv meerde peilbuizen op deze percelen. Na evaluatie kan deze periode nog eens verlengd worden met 3 jaar. Bij tegenvallende grondwaterresultaten kan als back-up maatregel een grondwateronttrekking plaatsvinden middels 19 deepwell filters geplaatst over de gehele verontreinigingszone. Doel van de sanering was/is om het humaan en verspreidingsrisico teniet te doen door de risicogebaseerde terugsaneerwaarden te behalen.

Perceel 493 S

Los van de perceel waarop werken hebben plaatsgevonden, was op perceel 493 S, waarop een elektriciteitscabine aanwezig is, louter een verontreiniging aanwezig in het grondwater. Ter hoogte van dit perceel werd geen actieve saneringszone voorzien, wel werd er verwacht dat de aanpak van de verontreinigingskern thv de naburige percelen de aanleveren naar het grondwater zal stoppen en zo een positieve invloed zal hebben op de grondwaterconcentraties ter hoogte van dit perceel. Het perceel is een te-saneren-perceel-zonder-werken.

Perceel 482 B3 en 493 P

De verontreingingscontouren liepen niet over de percelen 482 B3 en 493 P. Vanwege de actieve saneringswerken thv de achterliggende percelen werd echter beperkte hinder verwacht

thv deze percelen waar langst transport, ed. diende te gebeuren. Deze percelen werden opgenomen als hinderlocaties.

Over het totale project werd er een totaal van ca. 11.000 ton grond afgevoerd naar het grondreinigingscentrum.