Roeselare - Ovam

Opdrachtgever
Ovam
Werk
Bodemsanering
Geraamde waarde
€460.000
Realisatieperiode
2018

Het voorwerp van deze opdracht is de sloop van de aanwezige gebouwen, het rooien van bomen en groen, en de uitvoering van de bodemsaneringswerken ter hoogte van de percelen 1022S en 1022R.

Op het terrein gelegen te Roeselare, Koning Leopold III-laan 85-92, was enerzijds een creosootverontreiniging aanwezig met BTEX, minerale olie en PAK’s, en anderzijds een homogene verontreiniging in de toplaag met zware metalen en PAK’s.

Oorzaak van de verontreiniging was respectievelijk het storten van teerhoudende producten en het aanbrengen van een puinlaag in functie van de stockage van Amerikaans legermateriaal (1944-1970).

Alvorens de bodemsaneringswerken van start konden gaan, dienden eerst enkele voorbereidende werken worden uitgevoerd:

 • Verwijderen van begroeiing. Dit omvat de begroeiing uit een bomenrij aan de rand van de site en zones met struikgewas;
 • Slopen van gebouw. Dit omvat eveneens de fundering en riolering alsook de verharding. Hierbij dient enkel de ondergrondse structuren die niet verontreinigd zijn verwijderd te worden. Alsook niet dieper liggen dan de ontgravingsdiepte.

De sloopwerkzaamheden werden uitgevoerd in opdracht van Stad Roeselare.

De kern met de creosootverontreiniging werd ontgraven tot 3,5 m-mv onder talud. Hiervoor werd eerst een bronbemaling geïnstalleerd om het grondwater te verlagen, waarna het opgepompte water over een grondwaterzuiveringsinstallatie werd gestuurd alvorens te lozen.

De grondwaterzuiveringsinstallatie had een debiet van 10 m³/uur en bestond uit:

  • Olie-waterafscheider
  • Beluchting (ontijzering) met luchtzijdig actief koolfilter
  • Automatisch terugspoelbare zandfilter
  • 2 waterzijdg actief koolfilters in serie

De ontgravingszone werd terug aangevuld tot het maaiveld niveau.

De toplaag met zware metalen en PAK’s werd over de volledige oppervlakte tot 75 cm-mv afgegraven en afgevoerd ter verwerking, waarna een leeflaag terug werd aangebracht. Ook de zuidelijke berm die aanwezig was, werd volledig afgegraven en afgevoerd voor verwerking.

Tonnages ontgraving:

 • Leeflaagsanering: 6.650 ton
 • Zuidelijke berm: 2.700 ton
 • Creosootverontreiniging: 2.100 ton

Gedurende uitvoering van de werken bleek een groot gedeelte van de gronden en berm asbesthoudend te zijn. Omwille van de aanwezigheid van asbest werden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen, zoals de plaatsing van een decontaminatie-unit, een vernevelingsinstallatie, luchtmetingen, het dragen van PBM’s specifiek voor asbest (tyvek, handschoenen, P3 masker,…) ed.

Een gedeelte van de gronden dat onder niet-gevaarlijk afval geklasseerd werd, werd ter plaatse afgezeefd onder geconditioneerde omstandigheden (vernevelingsinstallatie, luchtmetingen, dragen van PBM’s specifiek voor asbest (tyvek, handschoenen, P3 masker,…)). Het overige gedeelte werd op basis van de verontreinigingsgraad afgevoerd naar ofwel een grondreinigingscentrum voor verwerking ofwel naar een stortplaats omwille van niet-reinigbaar.