Langebruggekaai, OVAM (2014.S.012)

Opdrachtgever
Ovam
Werk
Bodemsaneringswerken
Geraamde waarde
€ 1.426.585,72
Realisatiejaar
2014-2015

Het betreft een ambtshalve bodemsanering door aanleg van een leeflaag op een terrein gelegen aan de Langerbruggekaai te Gent teneinde het terrein rijp te maken voor de aanleg van een speelbos.

Op het terrein was in het vaste deel van de bodem een historische verontreiniging met zware metalen, minerale olie en niet-hechtgebonden asbest aanwezig en in het grondwater minerale olie en BTEX. De verontreiniging met niet-hechtgebonden asbest was hierbij bepalend voor de aanpak.

Er was ook een berm aanwezig, bestaande uit verontreinigde gronden die diende te worden afgegraven en afgevoerd. Gezien de aanwezigheid van vrije asbest in de bodem en de situering van het terrein in een woonzone, werd bijzonder veel aandacht besteed aan de werfinrichting en de veiligheidsmaatregelen en werd een gefaseerde uitvoering voorzien.

De ontgraving werd doorgevoerd volgens het werkplan dat goedgekeurd werd door FOD Waso. Zowel het gebruik van de noodzakelijke collectieve beschermingsmiddelen (ondermeer periodieke luchtmetingen, deco-units, stofbeheersing door doorgedreven verneveling, gebruik wielwas, …) als van de persoonlijke beschermingsmiddelen (tyvekpakken, maskers, handschoenen, …) werd strikt toegepast tijdens de uitvoering van de werken.

Het terrein werd eerst saneringsrijp gemaakt. Hiertoe werd de begroeiing verwijderd en afgevoerd. Bij deze verwijdering werd steeds gewerkt onder vochtige condities om verstuiving van de verontreiniging tegen vermijden. Daarna werd het terrein gefaseerd afgegraven tot ca 50 cm – mv en aangevuld met verschillende lagen ter aanleg van de leeflaag (20 cm steenslag – 20 cm aanvulgrond – 30 cm teelaarde).

Het verontreinigde materiaal werd na ontgraving onmiddellijk afgevoerd in afgezeilde transporten uitgevoerd door opleggers voorzien van overdrukcabine. Op de achtergebleven restverontreiniging werd onmiddellijk een geotextiel en een steenslaglaag aangebracht, teneinde verwaaiing van de achtergebleven verontreiniging uit te sluiten.

Er werd ook een spot met minerale olieverontreiniging uitgegraven tot 4 m – mv. hierbij werd bemaling geplaatst en het water werd gezuiverd alvorens te lozen op her oppervlaktewater. In het grondwater werd geen asbest aangetroffen.

De verontreinigde gronden werden afgevoerd voor reiniging naar het vergunde centrum van AGRC te Wondelgem. In totaal werden ca 30.000 ton gronden verwerkt.